Shot of the Day

Trip 4 – 2017

Long board , long drop.