Shot of the Day

Trip 8 – 2011

Zac seeking shade.