Shot of the Day

Trip 18 – 2017

Jaime hacks hard , full rail turn.