Shot of the Day

shane

surf-surftrip-wavepark-mentawai-corners

Shane got this gem.